logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2023
MO podporili:

aktuality ako sa zúčastniť FAQ zloženie SKMO
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
pc cp     sk en

Často kladené otázky

1. Ako sa môžem zapojiť do MO?
2. Môžem sa zapojiť do kategórie určenej pre vyšší ročník?
3. Môžem riešiť aj viac rôznych kategórií v jednom školskom roku?
4. Ktorú kategóriu môžem riešiť, keď som v "nultom" ročníku bilingválneho gymnázia?
5. Počas konania školského/obvodného/krajského kola MO nebudem prítomný v mieste konania tohto kola. Môžem sa kola zúčastniť inde?

Odpovede

1. Ako sa môžem zapojiť do MO?
Postupuj podľa týchto pokynov.
2. Môžem sa zapojiť do kategórie určenej pre vyšší ročník?
Áno. Musí s tým však súhlasiť Tvoj učiteľ matematiky.
3. Môžem riešiť aj viac rôznych kategórií v jednom školskom roku?
Áno. Nie je v tom žiaden problém. Ak Ti Tvoj učiteľ dovolí riešiť aj vyššie kategórie, môžeš sa zapojiť do rôznych kategórií. Nakoľko sa však jednotlivé kolá v rôznych kategóriach môžu konať v rovnakom termíne, treba sa o postupe dopredu dohodnúť s organizátorom príslušného kola.
4. Ktorú kategóriu môžem riešiť, keď som v "nultom" ročníku bilingválneho gymnázia?
Ak si študentom prvého ("prípravného") ročníka (označovaného niekedy ako "nultý" ročník) bilingválneho gymnázia s päťročným štúdiom, môžeš riešiť kategóriu Z9. Vo všeobecnosti sa na strednej škole určuje kategória MO podľa počtu rokov, ktoré Ti ostávajú do maturity:
 • ak maturuješ v aktuálnom alebo nasledujúcom školskom roku, môžeš riešiť iba kategóriu A;
 • ak budeš v maturitnom ročníku o dva roky, môžeš riešiť kategóriu B;
 • ak budeš v maturitnom ročníku o tri roky, môžeš riešiť kategóriu C;
 • ak budeš v maturitnom ročníku o štyri roky, môžeš riešiť kategóriu Z9;
 • ak budeš v maturitnom ročníku o päť rokov, môžeš riešiť kategóriu Z8; atď...
So súhlasom svojho učiteľa matematiky môžeš riešiť aj vyššiu kategóriu (určenú pre starších žiakov).
5. Počas konania školského/obvodného/krajského kola MO nebudem prítomný v mieste konania tohto kola. Môžem sa kola zúčastniť inde?
Vo všeobecnosti platí, že každé kolo je v plnom rozsahu v kompetencii príslušnej komisie MO:
 • školské kolo má na starosti školská komisia MO;
 • okresné kolo má na starosti okresná komisia MO;
 • krajské kolo má na starosti krajská komisia MO.
Táto komisia má právo (nie však povinnosť) umožniť riešiť príslušné kolo aj mimo oficiálneho miesta. V každom prípade musia byť dodržané tieto pravidlá:
 • Úlohy sa musia riešiť v rovnakom termíne ako všade inde v SR a riešiteľ musí mať k dispozícii rovnaký časový limit (4 hodiny pri kat. A, B, C, Z9, 2 hodiny pri Z5, Z6, Z7, Z8).
 • Počas doby riešenia musí byť prítomný dozor, ktorý zabezpečí dodržanie pravidiel (zákaz používania kalkulačiek, mobilov, literatúry, ..., zákaz akejkoľvek komunikácie).
 • Odporúča sa hneď po vypršaní limitu na riešenie úlohy oskenovať/odfotiť a poslať e-mailom predsedovi príslušnej komisie. Dodatočne potom treba doručiť aj originály.
 • Zadania úloh by mal predseda príslušnej komisie poslať ráno v deň súťaže človeku, ktorý bude vykonávať dozor, e-mailom. Nie skôr.
Slovenská komisia MO odporúča žiadosti o riešenie mimo oficiálneho miesta schvaľovať, pokiaľ príslušná komisia plne dôveruje dozoru, že zabezpečí vyššie opísané požiadavky. Ideálne je zabezpečiť riešenie súťaže pri inej oficiálnej skupine (napr. ak sa jedná o krajské kolo a žiak sa v čase konania nachádza v inom kraji, ako v tom, ku ktorému prislúcha jeho škola, odporúčame spojiť sa s krajskou komisiou toho kraja, v ktorom sa žiak bude nachádzať a dohodnúť sa, že žiak bude riešiť úlohy tam – klasifikovaný bude následne samozrejme vo svojom kraji, kam budú jeho riešenia po súťaži doručené). Podobné riešenie MO sa viackrát v minulosti úspešne uskutočnilo napr. aj na sústredení niektorého korešpondenčného seminára (ktorého termín náhodou kolidoval s termínom MO). V každom prípade, postup treba s príslušnou komisiou dohodnúť v dostatočnom predstihu!